Sopronkövesd - A zöldszívű falu

Sopronkövesd községi Önkormányzat
9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.
Tel: 06 99/536-000
E-mail: jegyzo@sopronkovesd.t-online.hu

ÓVODAI BEIRATKOZÁS 2019/2020 - Nefelejcs ÓvodaA beíratással kapcsolatos hasznos tudnivalók
Tájékoztatom Önöket, hogy 2019. szeptember 1-jétől óvodai nevelésre kötelezettek azok a gyermekek, akik 2019. augusztus 31. napjáig betöltik harmadik életévüket. Tehát az ő óvodai beíratásuk kötelező.
Továbbá azok jelentkezését is várjuk, akik a nevelési év folyamán (2019. szept. 1. - 2020. május 31. között) tervezik az óvodakezdést.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.
Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcím kártya),
• a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (lakcím kártya),
• a gyermek TAJ kártyáját,
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
• amennyiben nem sopronkövesdi lakos, úgy a gyermek kötelező védőoltásokat tanúsító orvosi igazolását, vagy az oltási könyvét,
• a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat,
• a gyermek fejlődésével kapcsolatban keletkezett dokumentumokat, szakértői véleményeket,
• amennyiben a gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, vagy napközbeni ellátását biztosítani kell, úgy az ezt igazoló dokumentumokat (jegyzői határozat, gyámhatósági határozat és a szülő vagy szülők nyilatkozata),
• amennyiben gyermeke különleges bánásmódot igénylő, úgy az ezt igazoló szakértői véleményt, dokumentumokat
• nem magyar állampolgárságú gyermek esetében a szülő Magyarország területén tartózkodásra jogosító engedélyének másolatát.

Az óvoda vezetője legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig dönt a felvételi kérelmekről és döntéséről írásban értesíti a szülőt. Az értesítés tartalmazza a jogorvoslat (fellebbezés) lehetőségét és határidejét is. Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a jegyzőhöz címezve az óvoda vezetőjénél. A jegyző jár el, és hoz másodfokú döntést. Az a szülő, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, az óvodai beiratkozás időpontját megelőzően nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez. Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz.

                                                                                                     Fülöpné Hidegh Csilla
                                                                                                           óvodavezető

 

Videók Sopronkövesdről

     
www.napnyugat.hu