Széchenyi 2020
Sopronkövesd - A zöldszívű falu

Sopronkövesd községi Önkormányzat
9483 Sopronkövesd, Kossuth Lajos utca 77.
Tel: 06 99/536-000
E-mail: jegyzo@sopronkovesd.t-online.hu

Pál atya emlékére

Képek az atyáról

Képek az atyáról:

Versek az atyától

Horváth Pál esperes-Pál atya sok verset írt. Verseiben, örömeivel, félelmeivel találkozhatunk. Szól bennük a teremtő Istenhez, és mutatja nekünk is a hozzá vezető utat. A versek többsége anyanyelvén, horvátul született. Az alábbi magyarul írt versek is hűen szemléltetik vívódásait az emberi gonoszsággal, és töretlen hitét Istenben.

Hany Istók

Minek néznek? Ostobának,
Régmúlt idők korcs fiának?
De egyenlőre még megtűrnek,
Mint Hany Istókot udvarhölgyek

Bizony sok békát kell nyelnem
Egykedvűen elviselni
Gúnyt, kacajt, gyalázatot,
De etetnek, mint szent állatot.

Ketrecbe még nem zártak,
Hogy megtérjek, arra várnak.
Legyek én is egész barom,
Csakhogy én ezt nem akarom.
 

Kópháza, 1980. egy 'sikeres' hittan beiratás után.


Búcsú az élettől

Vándor vagyok
Vándorfecske
Villanydróton
Reményekbe kövesedve.

Közeleg az ősz!
Ősze életemnek.
De semmi jele bennem
A félelemnek.

Boldogan integetek, hol föl,
Hol meg lefelé
Mert biztosam tudom
Az utolsó szó Istené
Véletlen sem az emberé!

Kópháza, 1992. november 13.


Keresztúton

Mindennap felveszem
Viszem keresztem
Amióta életem
Veled uram eljegyeztem.

Teszem ezt,
Mert Te mondtad,
Csak akkor vagy méltó hozzám,
Ha önmagadat megtagadtad.

Keresztem súlya alatt
Sokszor elestem.
Rám esett, összetört keresztem.
De segítséggel felkeltem.
Keresztem magamhoz öleltem.
Némán tovább vittem.

Most hol tartok a keresztúton?
Nem tudom, de gyanítom
Közel a végállomáshoz,
Az Istennel való találkozáshoz.

A földi ítélet
Már elhangzott.
Jogerős!
El is hagyott
Sok-sok barát
Ismerős.

Talán az Isten is?
Igen is, meg nem is.
Mert Isten másként ítél
Az ember pedig, amint él!

Kópháza, 1992. november 16.


Végrendelet

Minden legyen a tiétek,
Kik hátra maradtok
De példám kövessétek:
Semmihez ne ragaszkodjatok.

Halál tükre,
Élet tükre,
Egyet mutat.
Ezért barátom
Szívből ajánlom
Keresd az igaz utat
De ne ijedj meg,
Ha az égre mutat.

Kópháza, 1987. november 21.

Búcsúbeszéd

Elhangzott Hidegségen a temetési szertartás keretében 2008. 11. 27-én:

"Tisztelt Gyászoló Egybegyűltek!

Péntek óta, a kövesdi templom előtt, fekete zászlót lobogtat a szél.
Péntek óta a kövesdi hívek szívét feketén lepi el a szomorúság és a bánat.
Elhagytál bennünket, Pál Atya.
Nem volt elég ez a néhány nap arra, hogy felfoghassuk, mekkora veszteség ért minket. De a szívünk sajgása megmutatja: valami végérvényesen, örökre elmúlt.
Örökre elment a Te mosolyod, mely vigaszt nyújtott a csüggedőknek. Elhagyott minket derűs tekinteted, melybe beletekintve nem éreztük már olyan nehéznek, ami eddig nyomasztott. Nem halljuk többet bölcs szavaidat, melyek arra tanítottak, hogy az erőt önmagunkban kell keresnünk és az, hitünkkel egyesülve, mindenen átsegít bennünket. Hiába keressük megszokott alakodat a templom hűvösében- te már máshol imádkozol.
Véghetetlen csüggedés és fájdalom járja át lelkünket.

De vajon erre tanítottál-e Te minket? Azt ígérted, hogy velünk maradsz, ha nem is testi valódban, de lelki támaszunkként!
Hiszem, hogy megtartod az ígéretedet. Hiszem, hogy a Jóisten mellől tekintesz le ránk most, mosolyogva csóválod a fejed, és azt sugallod nekünk: úgy emlékezhetünk legjobban rád, ha továbbmegyünk azon az úton, amelyen Te indítottál el bennünket: a Krisztus iránti bensőséges szeretet útján.
De nemcsak továbbmegyünk, hanem viszünk magunkkal másokat is: gyermekeinket és szüleinket, ismerőseinket és szomszédjainkat, bűnösöket és ártatlanokat, hogy teljék és sokasodjék az Úr országa.

Ma, Téged gyászolunk: Sopronkövesd lelkipásztorát, a falu díszpolgárát.

  • Gyászolnak az öregek és betegek, akiket sohase voltál rest meglátogatni.
  • Gyászolnak a fiatalok, akiket magad köré gyűjtöttél, és olyan lelki táplálékkal láttad el őket, hogy felnőtt korukban is ott térdeltek veled a templomban, hogy asszisztenciájukkal még ünnepélyesebbé tegyék a szentmisét.
  • Gyászolnak az asszonyok és a férfiak, akik mindennapjaidban segítettek, és akikhez mindig volt egy kedves, tréfás szavad.

És meghajlottan gyászol öreg templomunk is:

Nem felejti el, hogy új ruháját neked is köszönheti.
Nem felejti el, hogy fénnyel Te tetted a sötétben is láthatóvá.
Nem felejtik el ezek a falak a te arcodat, imára kulcsolt kezedet, mélységes Szűzanya tiszteletedet, s a hitedet, melyből hidat fontál közénk és az Úr közé:

  • Hogy a gyengék is elérjenek hozzá.
  • Hogy az elesettek benne megkapaszkodhassanak, hogy a hitetlenek megvilágosodhassanak.
  • Hogy valamennyien EMBEREK maradhassunk. Olyan emberek, akikért Ő, egyszülött fiát küldte le a földre, hogy megválthassa bűneiket.

1993-ban a Jóisten ajándékot küldött személyedben, a sopronkövesdi híveknek. Olyan ajándékot, mely a mai napig, meg nem szűnő boldogsággal töltötte el szívünket, olyan lelki atyát, aki együtt lélegzett kis közösségünkkel, olyan pásztort kapott a kövesdi közösség, akinek tetteit, szavait, a töretlen istenhit és a Krisztus iránti bensőséges szeretet határozza meg.

15 évig örülhettünk ennek az ajándéknak, ennek a kegyelemnek.

A kövesdi templom harangja ma, érted szól. Kongása a fájdalom folyóját indítja el a szívünkben. Talán ezek a könnyek, mint a megáradt folyó, megtisztítanak a fájdalomtól, a veszteség érzésétől, a csüggedéstől. Talán az a tudat, hogy a minket oltalmazó Jóisten országában imádkozol értünk, segít a gyászban, mely elborít bennünket. Fohászkodunk és imádkozunk mennyei Atyánkhoz, hogy oltalmazó szeretete vegyen körül országában úgy, ahogy mi szerettünk Téged a földi világban. Az a remény, hogy jóságos orcádat Krisztus országában talán viszontláthatjuk, erősíti bennünk az elszánást és hitet, hogy tovább tudjunk menni a tisztuló lélek útján, hogy méltók lehessünk az általad ránk hagyott örökséghez: a feltétel nélküli hithez és szeretethez.

Isten veled Pál atya!
Nyugodj békében!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Hidegség, 2008. 11. 27.

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése

Aktív-, és Ökoturisztikai fejlesztés Sopronkövesden a fenntartható turizmusfejlesztésért

Videók Sopronkövesdről

         
www.napnyugat.hu